Doktorandprojekt

I DOME ingår doktorander med doktorandprojekt.  Nedan beskrivs avhandlingarnas mål och syfte samt vilka studier i DOME som är kopplade till avhandlingsarbetet.

Avslutade doktorandprojekt

Förväntningar på och erfarenheter av e-hälsotjänster – Christiane Grünloh

Avhandlingen undersöker förväntningar på och erfarenheter av e-hälsotjänster som ger användare tillgång till sin egen hälsoinformation. Även om e-hälsotjänster har fått stöd av många politiker och patienter har de mötts av starkt motstånd från sjukvårdspersonal. Utan deras stöd blir det svårt att realisera tjänstens fulla potential, särskilt när det gäller patientens delaktighet och egenmakt. Forskningen undersöker de referensramar som konstrueras av intressenter för att förstå e-hälsotjänster, till exempel genetisk testning direkt till konsument och elektroniska patientjournaler. Resultaten baseras dels på empiriska data som samlats in i ett experiment med studenter i Tyskland, dels på intervjuer med läkare i Uppsala.

De undersökta e-hälsotjänsterna upplevdes av studiernas deltagare som potentiellt skadliga för användarna. De negativa förväntningarna baserades huvudsakligen på en allmän syn på patienter som inte tillräckligt kunniga och därmed oförmögna att förstå tjänstens hälsoinformation. Deltagarna i de rapporterade studierna (läkare och studenter i rollen som formgivare) kände ansvar för att förhindra eventuella skador för e-hälsotjänstens användare. Beroende på de förväntat negativa följderna för de förmodat utsatta patientgrupperna föredrog undersökningens deltagare att ta ställning emot patienternas åtkomst snarare än att ta ställning för deras deltagande och ökade egenmakt. Att ha tillgång till hälsoinformation bedömdes vara av lågt värde för användarna. Forskningen ökar förståelsen av de element som ligger till grund för deltagarnas upplevda skepsis och oro. Den visar att en specifik bild av patienter och/eller framtida användare av ett e-hälsosystemet kan leda till inkongruenta tekniska referensramar och värdebedömningar. I linje med inriktningarna deltagande design och värdebaserade design samt målet att öka teknisk acceptans, bör patienter och hälso- och sjukvårdspersonal inte bara ingå i designprocessen, utan också delta i gemensamma aktiviteter för att möjliggöra omtolkningar av sina tekniska referensramar.

Processorienterade Informationssystem som stöd för en aktiv patient – Hanife Rexhepi, Högskolan i Skövde

Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras genom användning av processorienterade informationssystem. Idag är elektroniska patientjournaler, beslutstödssystem och hälsoinformation på Internet en naturlig och viktig del av vårdens vardag. IT-stöd erbjuder många möjligheter till förbättring för vårdpersonal, patienter och medborgare men ändå ger inte de nuvarande IT-verktygen de positiva effekter som skulle vara möjliga. Processorienterade IS har efterfrågats i mer än 20 år och begrepp som ”kontinuitet i vården” har diskuterats i årtionden. Ändå präglas vårdorganisationen av autonoma IT-stöd som utgår från enskilda och avgränsade vårdinsatsers behov av information. Systemen försvårar utbytet av information mellan delsystem, de innehåller redundans och kanske mest allvarligt, det sätter instanserna i fokus snarare än patientens behov och patientens väg genom en vårdprocess där flera vårdaktörer deltar.

Med grund i den ovannämnda beskrivningen kommer den första delen av avhandlingsarbetet att fokusera på hur processorienterade IT-stöd kan användas för att ge vårdpersonalen tillgång till rätt information vid rätt tillfälle.

För att vårdpersonal ska bidra på rätt sätt med sitt expertkunnande och uppnå en god och säker vård är det inte tillräckligt med enbart IT-lösningar som erbjuder vårdpersonalen tillgång till rätt information, på rätt plats och på rätt tidpunkt. Det är minst lika viktigt att framtidens IT-stöd tar tillvara på patientens egna kunskaper och stödjer patienten till att bli en tydlig och aktiv medaktör. Genom att, med stödjande IT-system, göra det möjligt för patienten att vara medaktör i den egna vården kan säkerhetsrisker förebyggas och patientens empowerment öka. I strategin för Nationell eHälsa betonas bland annat betydelsen av att patienter, medborgare och anhöriga ges enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt information om sin egen hälsosituation. Vidare betonas att det bör utvecklas IT-tjänster som erbjuder bra service som möjliggör ökad delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar. Den samlade kunskapen visar att en delaktig patient kan lättare medverka till att målet med vården och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. För att IT-stöd ska ge de positiva effekter som är möjliga är det av betydelse att undersöka patienternas och vårdpersonalens uppfattning av införande av IT-tjänster som stödjer en processorienterad vård och som avser att göra patienten till en tydlig och aktiv medaktör.

Det förväntade resultatet av arbetet är en utveckling av ett antal ”vyer” som bland annat. visualiserar och beskriver hur varje individ (patienten), med hjälp av ett processorienterat IT-stöd, kan ges tillgång till information och vägledning utifrån individuella förutsättningar i syfte att öka delaktigheten i den egna vården. Utöver detta förväntas resultatet av avhandlingsarbetet innehålla en beskrivning om hur patienters/närståendes säkerhet, integritet, trygghet påverkas av dylika IT-lösningar.

Införandeprocesser vid IT-orienterad verksamhetsutveckling – Thomas Lind, Uppsala universitet

Införandet av nya IT-system medför att organisationer och människor påverkas på en rad olika sätt. När organisationer underskattar eller förbiser kritiska faktorer vid införandet av IT-system kan detta få förödande konsekvenser för verksamheten, exempelvis i form av orealiserade nyttomål, lägre effektivitet och/eller kvalitet än tidigare, samt försämrad arbetsmiljö. Tidigare forskning har visat att oavsett grad av användbarhet och måluppfyllnad hos ett IT-system kan betydande skillnader i nyttorealisering observeras efter införande av systemet i fysiskt och organisatoriskt åtskilda delar av en verksamhet. Detta kan härledas till att införandet av ITsystemet har planerats och genomförts på olika sätt i de olika delarna av organisationen. Avhandlingsarbetet syftar därför till att utifrån identifierade kritiska faktorer vid införandet av IT-system utveckla metoder som underlättar för organisationer att planera och styra införandeprocesser anpassade till den egna verksamheten.

Användarmedverkan i utveckling av offentliga e-tjänster – Jesper Holgersson, Högskolan i Skövde

Många offentliga myndigheter utvecklar idag e-tjänster för medborgare utan att egentligen fundera över medborgarnas behov. Det finns flera exempel på när utvecklade e-tjänster inte har kommit till den nytta som var tänkt från början då det krävs en hel del av slutandvändaren för att använda systemen oavsett om slutanvändaren är medborgare eller andra företag. Man måste dock vara medveten om att användarmedverkan inte bara kan uppstå. Medborgare och företag är inte alltid intresserade av att lägga egen tid på att medverka och i en del fall är inte alla slutanvändare lämpliga deltagare. Målet med avhandlingsarbetet är att analysera hur offentliga myndigheter kan förena användarmedverkan vid utveckling av offentliga e-tjänster. Det förväntande resultatet av arbetet är ett antal riktlinjer som ska hjälpa offentliga myndigheter i att tillämpa användarmedverkan. Riktlinjerna ska peka på vilken skola av användarmedverkan som bäst passar vid ett givet utvecklingsscenario samt vilka tekniker som bör användas för realisera användarmedverkan.

För DOME är avhandlingsprojektet högintressant eftersom DOME följer införandet av ehälsotjänster för medborgaren. De studier som är starkt förknippade med avhandlingsarbetet ligger i första hand inom WPC – Utveckling och införande av IT-system för e-hälsotjänster. Dels i studien ”IT-utveckling av e-hälsotjänster” där doktoranden varit medverkande vid studien och deltagit i både analys och publicering av resultat. Dels i en kommande studie under 2013 där utvärdering av de framtagna riktlinjerna för utveckling av e-tjänster för offentlig verksamhet kommer att genomföras i de fyra medverkande landstingen/regionerna (LUL, VGR, Region Skåne och NLL) med fokus på e-hälsotjänster som e-tjänst för offentlig verksamhet. Ytterligare en studie är planerad under 2013. Denna studie genomförs, liksom föregående studie, i de fyra medverkande landstingen/regionerna. Fokus i denna studie är att analysera tekniker för kravhantering kopplat till användarmedverkan ur ett myndighetsperspektiv. I ett längre perspektiv kommer även en teststudie relaterad till avhandlingsarbetet att genomföras inom DOME där tillämpade riktlinjer för utveckling av e-häsotjänster i offentlig verksamhet testas inom hälso- och sjukvårdsområdet med fokus på användarmedverkan vid utveckling av ehälsotjänster.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s